บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

แนวคิดหลักธรรม เพื่อความสุข

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 - 00:02 น.
AA 9

       ทิศทาง หรือทัศนคติ  ที่จะทำให้เรา เดินทางไปในทางผิดหรือทางถูก   อยู่ที่พื้นฐานการคิด  

ของการทำความเข้าใจ ในสิ่งเหล่านี้..   ดังจะกล่าวต่อไปนี้.

       "ทิฏฐิ"  หมายถึง ความเห็น ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อันจะเป็นการนำพาสิ่งที่ครอบงำ และมีบทบาทต่อการกำหนดวิถีชีวิตของแต่ละคน ให้ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเสื่อมถอยหรือเจริญรุ่งเรืองได้

       แต่ลักษณะ ทิฏฐินั้น  ถือว่าเป็นคำกลางๆ  โดยไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าคือ มิจฉาทิฏฐิ(ความเชื่อผิด)  หรือ สัมมาทิฏฐิ(ความเชื่อถูก)


ความหมาย  ที่ครอบคลุม ของทิฏฐิ

       - ทฤษฎี

       - ความเชื่อ ความคิดเห็น

       - การเกร็ง

       - ความจริง

       - ความเข้าใจ ตามแนวเหตุผล

       - หลักการ ที่เห็นสม

       - ข้อที่ถูกใจ

       - ความใฝ่นิยม

       - ความเชื่อแบบสิทธิธันต์

       - ข้อที่เข้ากับ ความเห็นของตน

       - ทัศนคติ หรือท่าที

       - อุดมการณ์

       - โลกทัศน์ (และชีวทัศน์ต่างๆ)


ลักษณะทิฎฐิ ในสังคมมนุษย์

1. อเหตุอปัจจยวาท

       คือ ทิฏฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความสุขและความทุกข์นั้น   ล้วนเกิดจากโชคชะตา โดยไม่มีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้น

2. อิสสรนิมมานตุวาท

       คือ ทิฏฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความทุกข์และความสุขนั้น  ล้วนเกิดจากการบันดาล ของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

3. ปุพเพกตเหตุวาท

       คือ ทิฏฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความทุกข์และความสุขนั้น  ล้วนแต่ถูกกำหนดด้วยพลังอำนาจ ของกรรมเก่า

   

คัดลอก URL แล้ว

แนวคิดหลักธรรม เพื่อความสุข