บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

หลักพื้นฐานประยุกต์ ในการพัฒนาตนเองและสังคม

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 - 22:07 น.
AA 6

     หลักการพื้นฐาน ในการพัฒนาตนเอง

       คุณธรรมที่ทำให้ตน เป็นคนที่น่านับถือ  คือ สัปปุริสธรรม   มีองค์ประกอบ  ดังนี้

         1. ความรู้จักเลือกบุคคล

         2. ความรู้จักกาลเวลา

         3. รู้จักตน

         4. ความรู้จักประมาณ

         5. ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

         6. ความเป็นผู้รู้จักผล

         7. ความรู้จักหมู่ชน


     หลักการพื้นฐาน  ในการพัฒนาสังคม (เรื่องงาน สำหรับผู้นำ)

       คุณธรรมของผู้มีเกียรติ  ที่ทำให้เป็นที่น่าเคารพ และน่าสรรเสริญ  คือ พรหมวิหาร   มีองค์ประกอบ ดังนี้

         1. กรุณา  คือ   ความคิดปรารถนา จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

         2. เมตตา  คือ   ความคิดปรารถนา จะให้ผู้อื่นเป็นสุข

         3. อุเบกขา  คือ   การวางเฉยไม่ดีใจเสียใจ เมื่อผู้อื่นวิบัติ

         4. มุทิตา  คือ   การยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี


       หลักการพื้นฐาน  ในการพัฒนาสังคม (เรื่องงาน สำหรับเจ้าหน้าที่)

         คุณธรรม  ที่น่าสรรเสริญ ในเรื่องการให้บริการ  คือ สังคหวัตถุ   มีองค์ประกอบ  ดังนี้.

           1. ทาน  คือ   การสละให้เป็นสิ่งของ แก่คนที่ควรให้ปัน

           2. ปิยวาจา  คือ  การพูดจาอ่อนหวาน

           3. สมานัตตตา  คือ   ความเป็นคนมีตนเสมอ ทำตัวเหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ถือตัว

           4. อัตถจริยา  คือ   การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น

           


         


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

หลักพื้นฐานประยุกต์ ในการพัฒนาตนเองและสังคม